انجام امور پیش راه اندازی مطابق با دستورالعمل های پروژه

نظارت بر آزمایش های مورد نیاز بخش برق و ابزار دقیق و لوله کشی

به حداقل رساندن هزینه ها با بهترین راهکارها در بخش پیش راه اندازی

طرج ریزی و تهیه کلیه پکیج های مربوط به لوله کشی (سیستم بندی، ساب سیستم بندی، واحد سازی )

نظارت راهبردی بر تهیه پکیج های مکانیکال و فعالیتهای مورد نیاز پیش راه اندازی بخش تجهیزات ثابت و دوار

اجرایی کردن و کنترل عملکرد اسنادی بخش پیش راه اندازی

کنترل عملکرد اسناد و مدارک پروژه جهت تهیه MC BOOK

نظارت در زمینه استخدام و بکارگیری کارشناسان بخش پیش راه اندازی و مدیریت نفرات

انتقال تکنولوژی و تجربه و دستاوردهای پروژه های قبلی در جهت ارتقای تجربه و دانش گروه پیش راه اندازی کارفرما

تهیه و نظارت بر دستورالعمل ها و روش های پیش راه اندازی

راهبری و شرکت در جلسات پیش راه اندازی کارفرما اصلی و MC

طراحی نرم افزاری بانک اطلاعات جهت امور پیش راه اندازی برای اولین بار درایران

نظارت راهبردی بر عملیات بارگذاری کاتالیست و سرامیک بال و مواد شیمیایی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸